logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Urz膮d Miejski
Kierownictwo

Kierownictwo Urz臋du Miejskiego w Koluszkach

Burmistrz Miasta - Waldemar Cha艂at聽

Do zada艅 Burmistrza nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
- Reprezentowanie Urz臋du na zewn膮trz; Prowadzenie bie偶膮cych spraw Gminy;
- Podejmowanie czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych os贸b do podejmowania tych czynno艣ci; - Wykonywanie uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego wobec wszystkich pracownik贸w Urz臋du;
- Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie kom贸rki organizacyjne Urz臋du oraz jego pracownik贸w;
- Koordynowanie dzia艂alno艣ci kom贸rek organizacyjnych Urz臋du oraz organizowanie ich wsp贸艂pracy;
- Rozstrzyganie spor贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi kom贸rkami organizacyjnymi w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cymi podzia艂u zada艅; - Czuwanie nad tokiem i terminowo艣ci膮 wykonywania zada艅 Urz臋du;
- Przyjmowanie ustnych o艣wiadcze艅 woli spadkodawcy;
- Upowa偶nianie swojego Zast臋pcy lub innych pracownik贸w Urz臋du do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- Przyjmowanie o艣wiadcze艅 o stanie maj膮tkowym od pracownik贸w samorz膮dowych, upowa偶nionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
- Og贸lny nadz贸r nad prawid艂owym wykonywaniem przez pracownik贸w Urz臋du czynno艣ci kancelaryjnych;
- Zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w jednostek organizacyjnych Gminy;
- Wykonywanie innych zada艅 zastrze偶onych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwa艂y Rady.

Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
Przyj臋cia interesant贸w: Ka偶dy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30


--------------------------------------------------------------------------------

Zast臋pca Burmistrza Miasta - Krystyna Lewandowska聽

Zast臋pca Burmistrza podejmuje czynno艣ci kierownika Urz臋du pod nieobecno艣膰 Burmistrza lub wynikaj膮cej z innych przyczyn niemo偶no艣ci pe艂nienia obowi膮zk贸w przez Burmistrza.

Do zada艅 Burmistrza nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
- Wsp贸艂dzia艂anie z Burmistrzem w zakresie kierowania Urz臋dem;
- Koordynowanie dzia艂ania w zakresie realizacji uchwa艂 Rady Miejskiej oraz zarz膮dze艅 i wytycznych organ贸w administracji rz膮dowej dotycz膮cych spraw spo艂eczno - administracyjnych i o艣wiaty;
- Sprawowanie bie偶膮cego nadzoru, w tym prowadzenie dzia艂a艅 kontrolnych na stanowiskach pracy i podporz膮dkowanych w strukturze organizacyjnej Urz臋du Zast臋pcy Burmistrza w zakresie spraw obywatelskich, spraw o艣wiaty, kultury, sportu i zdrowia oraz informacji w TwK;
- Wykonywanie innych zada艅 na polecenie lub z upowa偶nienia Burmistrza.

Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
Przyj臋cia interesant贸w: Ka偶dy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30


--------------------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy - Beata Kusiak聽

Do zada艅 Sekretarza nale偶y zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urz臋du, a w szczeg贸lno艣ci:
- Opracowywanie projekt贸w zmian Regulaminu;
- Opracowywanie projekt贸w podzia艂u referat贸w na stanowiska pracy;
- Opracowywanie zakres贸w czynno艣ci na stanowiskach pracy;
- Nadz贸r nad organizacj膮 pracy w Urz臋dzie oraz prowadzenie spraw zwi膮zanych z doskonaleniem kadr;
- Sprawowanie bie偶膮cego nadzoru, w tym prowadzenie dzia艂a艅 kontrolnych na stanowiskach pracy podporz膮dkowanych w strukturze organizacyjnej Urz臋du w zakresie kadr, informatyki i bezpiecze艅stwa sieci, porz膮dku publicznego, zaopatrzenia i nadzoru, obs艂ugi;
- Przedk艂adanie Burmistrzowi propozycji dotycz膮cych usprawnienia pracy Urz臋du;
- Nadz贸r nad przygotowywaniem projekt贸w uchwa艂;
- Koordynacja i nadz贸r nad pracami remontowymi w Urz臋dzie i zakupem 艣rodk贸w trwa艂ych;
- Koordynacja i organizacja spraw zwi膮zanych z wyborami, referendum, spisami i konsultacjami spo艂ecznymi;

Telefon: 44 725 67 04
Przyj臋cia interesant贸w: Ka偶dego dnia w godzinach pracy Urz臋du Miejskiego


--------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy - Bogus艂awa Kubicz

Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za prawid艂ow膮 gospodark臋 finansow膮 i koordynowanie spraw planowania bud偶etowego.

Wykonywanie okre艣lonych przepisami prawa obowi膮zk贸w w zakresie rachunkowo艣ci;

Kierowanie prac膮 samodzielnych stanowisk w zakresie spraw finansowo - ksi臋gowych;

Nadzorowanie i kontrola realizacji bud偶etu gminy;

Kontrasygnowanie czynno艣ci prawnych mog膮cych spowodowa膰 powstanie zobowi膮za艅 pieni臋偶nych i udzielanie upowa偶nie艅 innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

Wsp贸艂dzia艂anie w opracowywaniu bud偶etu;

Wsp贸艂dzia艂anie w sporz膮dzaniu sprawozdawczo艣ci bud偶etowej;

Nadz贸r nad Miejsko - Gminnym O艣rodkiem Pomocy Spo艂ecznej

Telefon: (44) 725 67 20

Przyj臋cia interesant贸w:

Ka偶dego dnia w godzinach pracy Urz臋du Miejskiego


--------------------------------------------------------------------------------

Doradca Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju gospodarczego - Mateusz Karwowski

Doradca, nadzoruje prac臋 Wydzia艂u Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w sk艂ad kt贸rego wchodz膮: Referat Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej, Biuro In偶yniera Gminy, oraz Biuro Promocji i Obs艂ugi Inwestora, oraz innych stanowisk organizacyjnych podporz膮dkowanych w schemacie organizacyjnym, odpowiada za wyniki ich pracy.

W szczeg贸lno艣ci w kompetencjach stanowiska le偶y:

Nadz贸r nad opracowaniem propozycji do za艂o偶e艅 i projekt贸w plan贸w bud偶etu, plan贸w inwestycyjnych, plan贸w zagospodarowania przestrzennego,

Nadz贸r i opracowanie materia艂贸w wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz rozpatrywania i przygotowywania propozycji wykorzystywania inicjatyw, opinii i wniosk贸w w zakresie zada艅 realizowanych przez podlegle kom贸rki organizacyjne,

Podejmowanie przedsi臋wzi臋膰 organizacyjnych zapewniaj膮cych w艂a艣ciw膮 i terminow膮 realizacje zada艅 okre艣lonych w bud偶ecie i planach inwestycyjnych oraz sporz膮dzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozda艅 realizowanych zada艅 w zakresie podleg艂ych kom贸rek,

Nadz贸r realizacji inwestycji, rob贸t modernizacyjnych oraz remont贸w,

Koordynowanie proces贸w odbior贸w ko艅cowych realizowanych zada艅 inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,

Opracowanie projekt贸w przepis贸w wewn臋trznych z zakresu nadzorowanych zada艅

Wsp贸艂dzia艂anie z organami gminy, instytucjami i organizacjami spo艂ecznymi dzia艂aj膮cymi na terenie gminy w zakresie nadzorowanych zada艅;

Rozpatrywanie i podejmowanie niezb臋dnych dzia艂a艅 zwi膮zanych z za艂atwianiem skarg, wniosk贸w i innych pism kierowanych do Burmistrza oraz przyjmowanie interesant贸w i udzielanie im wyja艣nie艅 w zakresie spraw realizowanych przez podlegle kom贸rki organizacyjne,

Nadz贸r nad realizacja gminnego programu ochrony 艣rodowiska oraz planu gospodarki odpadami,

Nadz贸r nad realizacj膮 programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest w gminie Koluszki na lata 2008-2032,

Nadz贸r nad realizacj膮 Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi,

Nadz贸r nad realizowaniem Strategii Promocji Gminy Koluszki,

Pe艂nienie obowi膮zk贸w zarz膮dcy dla dr贸g gminnych, powiatowych oraz wewn臋trznych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki,

Przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projekt贸w z udzia艂em 艣rodk贸w Funduszy Unii Europejskiej, Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, bud偶etu pa艅stwa i innych Funduszy pomocowych,

Koordynowanie i nadz贸r zagadnie艅 zwi膮zanych z zatrudnieniem pracownik贸w w ramach prac spo艂ecznie u偶ytecznych, wsp贸艂praca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy zatrudniaj膮cymi w/w pracownik贸w oraz Powiatowym Urz臋dem Pracy,

Koordynowanie pracy i opracowanie program贸w gospodarczych,

Nadz贸r nad funkcjonowaniem Zak艂adu Us艂ug Komunalnych,

Nadz贸r nad funkcjonowaniem monitoringu miejskiego,

Nadz贸r nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,

Nadz贸r nad funkcjonowaniem Podstrefy Koluszki - 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Bie偶膮ca obs艂uga inwestor贸w,

Nadz贸r nad gazet膮 samorz膮dow膮 "Tydzie艅 w Koluszkach",

Koordynowanie spraw z zakresu funkcjonowania komunikacji publicznej,

Wykonywanie innych zada艅 na polecenie lub z upowa偶nienia Burmistrza,

Dokonywanie okresowej oceny bezpo艣rednio podleg艂ych pracownik贸w.

Telefon: (44) 725 67 40

Przyj臋cia interesant贸w:

Ka偶dy wtorek w godzinach 15.00 - 16.30Wi臋cej »licznik odwiedzin: 6738858