Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Miejski w Koluszkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z stanowiskiem ds. informatyki i bezpieczeństwa sieci komputerowej, e-mail: it@koluszki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 7256715

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Koluszkach,
e-mail: um@koluszki.pl,
tel. 44 7256700

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach: ul. 11 Listopada 65:

Budynek Urzędu Miejskiego w Koluszkach składa się z dwóch budynków A i B, z czego wyłącznie budynek A wykorzystywany jest do obsługi petentów. W zakresie dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami spełnione są następujące wymogi: na budynku widnieje tablica informująca o możliwości wjazdu na teren Urzędu dla osób niepełnosprawnych, z którym skomunikowane jest wejście do budynku, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, wyznaczone zostało miejsce do obsługi osóbz niepełnosprawnościami, miejsce to zostało oznakowane. W budynku znajduje się winda. Schody wejściowei schody na korytarzach nie są oklejone taśmą. Drzwi pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku, na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Biuro podawcze oznakowane jest w sposób widoczny i kontrastowy. Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra. W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłaszają potrzebę tłumacza migowego opisana została w zakładce: Informacje dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach opublikowana jest informacja o zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Koluszkach w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

Zapewnienie komunikacji poprzez wezwanie pracownika Urzędu w celu obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową na stanowisku zlokalizowanym w kancelarii głównej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData