Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Koluszek - Waldemar Chałat

 • Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 • Prowadzenie bieżących spraw Gminy;
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 • Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych, upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwały Rady.
  Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
  Przyjęcia interesantów: Każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30


Zastępca Burmistrza Koluszek - Tomasz Krawczyk

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 • Współdziałanie z Burmistrzem w zakresie kierowania Urzędem;
 • Koordynowanie działania w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń i wytycznych organów administracji rządowej dotyczących spraw społeczno - administracyjnych i oświaty;
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru, w tym prowadzenie działań kontrolnych na stanowiskach pracy i podporządkowanych w strukturze organizacyjnej Urzędu Zastępcy Burmistrza w zakresie spraw obywatelskich, spraw oświaty, kultury, sportu i zdrowia;
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
  Telefon: 44 725 67 00 (sekretariat)
  Przyjęcia interesantów: Każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16:30


Sekretarz Gminy - Beata Kusiak-Stanisławska
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 • Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
 • Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru, w tym prowadzenie działań kontrolnych na stanowiskach pracy podporządkowanych w strukturze organizacyjnej Urzędu w zakresie kadr, informatyki i bezpieczeństwa sieci, porządku publicznego, zaopatrzenia i nadzoru, obsługi;
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
 • Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
 • Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum, spisami i konsultacjami społecznymi;
  Telefon: 44 725 67 04
  Przyjęcia interesantów: Każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Skarbnik Gminy - Bogusława Kubicz
Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za:

 • prawidłową gospodarkę finansową i koordynowanie spraw planowania budżetowego.
  Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • Kierowanie pracą samodzielnych stanowisk w zakresie spraw finansowo - księgowych;
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • Współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
 • Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 • Nadzór nad Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  Telefon: (44) 725 67 20
  Przyjęcia interesantów:
  Każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego


Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Mateusz Karwowski
Doradca, nadzoruje pracę Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w skład którego wchodzą: Referat Inwestycji, Referatu Gospodarki Komunalnej, Biuro Inżyniera Gminy, oraz Biuro Promocji i Obsługi Inwestora, oraz innych stanowisk organizacyjnych podporządkowanych w schemacie organizacyjnym, odpowiada za wyniki ich pracy.
W szczególności w kompetencjach stanowiska leży:

 • Nadzór nad opracowaniem propozycji do założeń i projektów planów budżetu, planów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Nadzór i opracowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz rozpatrywania i przygotowywania propozycji wykorzystywania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,
 • Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizacje zadań określonych w budżecie i planach inwestycyjnych oraz sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań realizowanych zadań w zakresie podległych komórek,
 • Nadzór realizacji inwestycji, robót modernizacyjnych oraz remontów,
 • Koordynowanie procesów odbiorów końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu nadzorowanych zadań
 • Współdziałanie z organami gminy, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie nadzorowanych zadań;
 • Rozpatrywanie i podejmowanie niezbędnych działań związanych z załatwianiem skarg, wniosków i innych pism kierowanych do Burmistrza oraz przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień w zakresie spraw realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,
 • Nadzór nad realizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami,
 • Nadzór nad realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Koluszki na lata 2008-2032,
 • Nadzór nad realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
 • Nadzór nad realizowaniem Strategii Promocji Gminy Koluszki,
 • Pełnienie obowiązków zarządcy dla dróg gminnych, powiatowych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Koluszki,
 • Przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów z udziałem środków Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu państwa i innych Funduszy pomocowych,
 • Koordynowanie i nadzór zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy zatrudniającymi w/w pracowników oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
 • Koordynowanie pracy i opracowanie programów gospodarczych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu miejskiego,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Podstrefy Koluszki - Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • Bieżąca obsługa inwestorów,
 • Koordynowanie spraw z zakresu funkcjonowania komunikacji publicznej,
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 • Dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników.
  Telefon: (44) 725 67 40
  Przyjęcia interesantów:
  Każdy wtorek w godzinach 15.00 - 16.30
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7188
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: Kierownictwo urzędu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Koluszek
Osoba, która udostępnia informację: Dariusz Sobieszek
Data wytworzenia informacji: 21.04.2020 16:58:01
Data udostępnienia informacji: 21.04.2020 16:58:26
Data ostatniej aktualizacji: 03.06.2024 13:50:26
Rejestr zmian