Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Koluszek mając na uwadze art. 47 §3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) prezentuje ogólny schemat kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

  1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z art. 47 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.
  2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej:
  • - kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem  30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola  nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia,
  • - na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
  • - czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli    po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia    do przeprowadzania kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. Należy wówczas dostarczyć kontrolowanemu upoważnienie  do przeprowadzenia kontroli, w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

3.​ Doręczenie przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia   przeprowadzenia kontroli.

4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym    w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli:

  • - protokół jest sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden kontrolujący dostarcza kontrolowanemu, z wyłączeniem załączonych do protokołu kontroli fotokopii, odpisów i wydruków z akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały zwrócone przez kontrolującego, czyniąc o tym wzmiankę w protokole z kontroli,
  • - kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu,
  • - kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od chwili jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione  wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawny

6. Analiza wyników kontroli.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1649
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: interpretacje indywidualne
Skrócony opis: SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PODATKOWEJ W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Stępniarek
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Stępniarek
Data wytworzenia informacji: 16.03.2021 10:05:35
Data udostępnienia informacji: 16.03.2021 10:09:42
Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2022 11:42:30
Rejestr zmian