Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/147/2021 z dnia 27 lipca 2021 - sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2021/2022Zarządzenia Burmistrza/146/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/145/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie opłat pobieranych za wydanie biletów wstępu oraz godzin otwarcia basenów zewnętrznych w miejscowości LisowiceZarządzenia Burmistrza/144/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/143/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/142/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/141/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/140/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/139/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/138/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/137/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/136/2021 z dnia 27 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/135/2021 z dnia 23 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem do dnia 30 września 2021 r.Zarządzenia Burmistrza/134/2021 z dnia 20 lipca 2021 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI:Edukacja,Kwalifikacje,UmiejętnościZarządzenia Burmistrza/133/2021 z dnia 20 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy w ramach projektu pn. „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 – Wysoka jakość edukacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020Zarządzenia Burmistrza/132/2021 z dnia 20 lipca 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/131A/2021 z dnia 20 lipca 2021 - w sprawiepowołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych na skutek powodzi, wiatru lub usunięcia ziemiZarządzenia Burmistrza/131/2021 z dnia 20 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach do reprezentowania Gminy Koluszki w zakresie realizacji projektu „Pomocna dłoń - koluszkowskie centrum usług opiekuńczych ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działania IX. 2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX. 2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne -ZIT”Zarządzenia Burmistrza/130/2021 z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/129/2021 z dnia 13 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 7Zarządzenia Burmistrza/128/2021 z dnia 12 lipca 2021 - w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2022Zarządzenia Burmistrza/127/2021 z dnia 06 lipca 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/126/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie opłat pobieranych za wypożyczenie sprzętu pływającego zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym położonym na działce 187 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/125/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie opłat pobieranych za wydanie biletów wstępu oraz godzin otwarcia basenów zewnętrznych w miejscowości LisowiceZarządzenia Burmistrza/124/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z basenów zewnętrznych położonych na terenie działki nr 187 w miejscowości Lisowice, gm. KoluszkiZarządzenia Burmistrza/123/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych na działce 187 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/122/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z pola biwakowego położonego na działce 24/4 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/121/2021 z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni sprzętu pływającego zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym położonym na działce 187 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/120/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska położonego na działce 187 obręb LisowiceZarządzenia Burmistrza/119/2021 z dnia 02 lipca 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń”, w związku z realizacją projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic”Zarządzenia Burmistrza/118/2021 z dnia 01 lipca 2021 - w sprawie upoważnienia Pani Danuty Małeckiej - Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Koluszki