Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: "RODO", chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz Koluszek.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail inspektora ochrony danych: iod@koluszki.pl, bądź za pośrednictwem adresu pocztowego: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
95-040 Koluszki, ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 44 725 67 10.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?
Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Urząd Miejski w Koluszkach przetwarzaja Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANIĄ/PANA JEST OBOWIĄZKOWE?
Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Urząd Miejski w Koluszkach przez obowiązujące przepisy prawa, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • przenoszenia swoich danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@koluszki.pl.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom - na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator - w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji.
Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,.
Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Polityki prywatności strony internetowej, która można przeczytać klikając na poniższy link:

Polityka prywatności

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2767
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Koluszek
Osoba, która udostępnia informację: Dariusz Sobieszek
Data wytworzenia informacji: 24.04.2020 08:31:40
Data udostępnienia informacji: 24.04.2020 08:33:51
Data ostatniej aktualizacji: 20.06.2023 14:23:48
Rejestr zmian